Latviešu Angļu

 

Tematiski Latvijas Zaļā kustība savu darbību visvairāk ir attīstījusi šādās jomās: 
 
- Ekonomisko instrumentu izmantošana ilgtspējīgas attīstības veicināšanai sākot diskusiju ar nozaru ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām par zaļā budžeta reformu un nepieciešamību integrēt vides aspektus nodokļu politikā;
- Videi draudzīgas enerģijas veicināšana vēršoties pret liela mēroga neilgtspējīgiem projektiem un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu;
- Sabiedrības interešu aizstāvība un efektīvas līdzdalības veicināšana, sniedzot konsultācijas un iesaistoties konkrētu problēmsituāciju risināšanā saistībā ar pilsētvides, būvniecības, aizsargjoslu, atkritumu apsaimniekošanas, ietekmes uz vidi novērtējuma jautājumiem;
- Sabiedrības un politikas veidotāju iesaiste diskusijā par Attīstības Sadarbību un starptautisko finanšu institūciju lomu nozīmi valsts attīstībā, īpaši vides ilgtspējas kontekstā;
- Piekrastes kāpu aizsardzība: īstenojotsabiedrisko kontroli, iesaistoties teritorijas plānojumu apspriešanā un sadarbojoties ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu aizsardzību;
-  Vides izglītība iedzīvotājiem, interešu grupām un lēmumu pieņēmējiem izplatot informāciju un ar publisku akciju un kampaņu palīdzību, piemēram, „Diena bez auto” pasākumi, piketi u.tml.
 
Papildus augstāk minētajam LZK daudz darbojas arī vietējā līmenī, kur darbība galvenokārt ir vērsta uz aktīvu līdzdalību politikas plānošanas procesos, kas saistīti ar klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumiem, pilsētas attīstības plānošanas, ietekmes uz vidi novērtējuma procesos, cīņai pret nelikumīgu būvniecību un noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi, vietējo iedzīvotāju iesaistīšanai vides aizsardzības aktivitātēs (piemēram, talkas un studiju loki) un interešu aizstāvības realizēšana.  
 
Aktuālai informācijai apmeklē arī mūsu lapu Facebook: http://www.facebook.com/ZalaKustiba
Vari sekot jaunumiem arī mūsu Twiiter kontā:
https://twitter.com/ZalieLV
 
Latvijas Zaļā kustība ir pārstāvēta nacionālajos NVO tīklos:
 
Vides konsultatīvajā padomē
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pad/vkp/?doc=2939
 
Latvijas Pilsoniskās alianses padomē
http://nvo.lv/lv/news/page/elpa-padome-163/
 
Nevalstisko organizāciju līdzdalības konsorcijā
http://nvo.lv/lv/news/publication/lidzdalibas-konsorcijs-3352/
 
un ir deleģēta pārstāvēt vides NVO intereses:
 
ES Fondu 2009.-2013. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā (FM, pārstāv Selīna Vancāne);
Klimata Pārmaiņu Finanšu instrumenta konsulatīvajā padomē (VARAM, pārstāv Selīna Vancāne).
 
Latvijas Zaļā kustība sadarbojas:
 
NVO un Ministru Kabineta sadarabības memoranda;
Saeimas un NVO sadarbības deklerācijas ietvaros.
 
Starptautiskie sadarbības tīkli:
 
CEE Bankwatch Network
www.bankwatch.org

Inforse-Europe (International Network for Sustainable Energy)
www.inforse.org

EKOenergy Network
www.ekoenergy.org

Coalition Clean Baltic
www.ccb.se
 
 
 
 
 

 

Diena bez auto

Ekoenergy

Bankwatch